H&P GmbH Personal verbindet

Datenschutz

Informacje o ochronie danych

Dla H & P GmbH ochrona danych osobowych jest sprawą najwyższej wagi. Dlatego chcielibyśmy poinformować Cię, jak cenimy Twoją prywatność, gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe. Oprócz naturalnego przestrzegania przepisów prawnych dotyczących ochrony danych, zobowiązujemy się do odpowiedzialnego postępowania z Twoimi danymi w związku z tymi informacjami, aby Twoja prywatność była przez cały czas chroniona. Zależy nam na tym, abyś odwiedzając naszą stronę czuł się bezpiecznie i komfortowo. H & P GmbH stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić przekazane nam dane osobowe przed przypadkową lub celową manipulacją, niewłaściwym wykorzystaniem, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane i dostosowywane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy.

Jeśli masz jakieś pytania, prośby lub skargi, nasz inspektor ochrony danych chętnie pomoże Ci:
datenschutz@hp-schweissen.de

Informacje o ochronie danych – Nasze postępowanie z Twoimi danymi i informacje o Twoich prawach zgodnie z art. 6, 7, 10, 11, 13, 14 i 21 – RODO UE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Generalnie przetwarzamy dane osobowe w ramach naszych relacji biznesowych. Informacje na temat tego przetwarzania danych oraz Twoich roszczeń i praw w zakresie ochrony danych, które mają również wpływ na przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej, można znaleźć w naszych informacjach o ochronie danych.

Kogo dotyczy niniejsza polityka prywatności?
Jeżeli przetwarzamy dane osobowe, to w prostym języku oznacza to, że np. zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy, przekazujemy lub usuwamy po wygaśnięciu zgody lub sprzeciwu. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy danych osobowych wszystkich osób fizycznych, które mają z nami kontakt, np. kandydatów, pracowników, klientów i przedstawicieli lub pracowników osób prawnych, ale także osób odwiedzających naszą stronę internetową.

Wrażliwe dane
Gromadzimy szczególne kategorie danych osobowych, tzw. „dane wrażliwe”, np. informacje o Twojej przynależności religijnej, jeśli jest to absolutnie konieczne, np. w celu opłacenia podatku kościelnego.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane – i na jakiej podstawie prawnej?
Wykorzystujemy Twoje dane, abyś mógł korzystać z naszych usług oraz aby wypełniać nasze zobowiązania umowne.
W celu realizacji naszych umów musimy przetwarzać Twoje dane. Dotyczy to również informacji przedumownych, które przekazujesz nam w ramach wniosku. Cele przetwarzania danych zależą przede wszystkim od ich wykorzystania (np. profilowanie, umawianie spotkań – dla kandydatów i klientów).

Realizacja stosunku umownego:
W celu realizacji stosunku umownego potrzebujemy Twojego adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować. Potrzebujemy także Twoich danych osobowych takich jak nazwisko, imię, adres, przebieg szkolenia zawodowego i przebieg kariery zawodowej, aby sprawdzić, czy możemy i możemy zaoferować Ci pracę lub usługę. Dzięki temu możemy ocenić, czy jesteś w stanie wykonać oferowaną pracę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o celach przetwarzania danych, informację tę znajdziesz w umowie o pracę.

Przetwarzanie i analiza danych w celach marketingowych:
Głównym celem przetwarzania Twoich danych jest personalizacja propozycji miejsc docelowych. Dane osobowe pomagają nam lepiej zidentyfikować Twoje potrzeby i określić, czy jesteś odpowiedni. Zapewniamy, że zawsze przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych. W każdej chwili możesz sprzeciwić się analizie lub wykorzystaniu Twoich danych osobowych do tych celów.

Środki dla Twojego bezpieczeństwa :
Twoje dane osobowe wykorzystujemy między innymi w celu znalezienia dla Ciebie odpowiedniej oferty pracy. W tym celu wykorzystujemy np. Twoje nazwisko, imię, wiek, zawód i wykształcenie. Zebrane dane wykorzystujemy w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego oraz możliwości zrozumienia i uzasadnienia faktów w przypadku sporów prawnych.

Używamy Twoich danych za Twoją zgodą:
Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, przetwarzanie tych danych jest zgodne z prawem do czasu jej odwołania. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Dotyczy to również cofnięcia oświadczeń o zgodzie, którą nam udzieliłeś przed wejściem w życie unijnego RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), tj. przed 25 maja 2018 roku. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem danych zebranych do chwili wycofania zgody. Przetwarzamy Twoje dane w oparciu o wymogi prawne lub w interesie publicznym.

Przetwarzanie danych realizuje m.in. następujący cel: utworzenie profilu, badanie predyspozycji, dopełnienie obowiązków kontroli podatkowej i sprawozdawczej w lokalnym urzędzie skarbowym oraz urzędzie pracy i urzędzie pracy, a także rejestracja w mediach socjalnych.

Kto otrzyma Twoje dane i dlaczego?
Dlaczego Twoje prawa są dla nas ważne? Czy masz obowiązek podać nam określone dane osobowe? Dlaczego automatycznie przetwarzamy dane osobowe? Jak długo przechowujemy Twoje dane?
– Twoje dane osobowe w firmie H & P GmbH.
Dostęp do Twoich danych mają w firmie wyłącznie osoby, które potrzebują ich do ochrony naszych uzasadnionych interesów lub do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych.
– Twoje dane osobowe poza H & P GmbH
Zobowiązujemy się do zapewnienia ochrony danych w odniesieniu do wszystkich faktów i ocen związanych z klientami. Możemy przekazywać informacje o Tobie wyłącznie, jeśli jest to wymagane przez prawo, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub jeśli jesteśmy upoważnieni do przekazywania informacji.

Prawny obowiązek przekazania Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym ma miejsce w szczególności w przypadku następujących odbiorców:

„Organy publiczne, władze nadzorcze i organy, takie jak organy podatkowe, zakłady ubezpieczeń zdrowotnych, zakłady ubezpieczeń emerytalnych”

„Orzecznictwo/organy egzekwowania prawa, takie jak policja, prokuratura, sądy”

„Prawnicy i notariusze, np. w postępowaniu upadłościowym”

„Rewident, urząd skarbowy”

Usługodawcy, którzy nas wspierają:
Aby wywiązać się z naszych zobowiązań umownych, współpracujemy z innymi firmami. Dostawcy usług, z których korzystamy, mogą otrzymywać dane również w celu realizacji opisanych celów, pod warunkiem zachowania ochrony danych i spełnienia szczególnych wymogów dotyczących poufności. Mogą to być np. firmy z kategorii usługi IT, usługi przetwarzania danych, telekomunikacja, windykacja, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy czy lekarze i prawnicy.

Uważnie przyglądamy się Twoim danym osobowym poza firmą:
We wszystkich powyższych przypadkach dbamy o to, aby osoby trzecie miały dostęp wyłącznie do danych osobowych, które są niezbędne do realizacji poszczególnych zadań. Możesz mieć pewność, że udostępniamy tylko te dane, na które mamy Twoją zgodę. Pracujemy również w oparciu o wytyczne branżowe, aby zapewnić, że dane od stron trzecich są traktowane w sposób bezpieczny i poufny oraz wykorzystywane wyłącznie do określonych przez nas celów.

Ważne: W żadnym wypadku nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim.

Jeżeli cel przetwarzania na to pozwala, chronimy dane poprzez anonimizację lub pseudonimizację.

W niektórych przypadkach nie możemy lub nie możemy udzielić żadnych informacji. Jeśli jest to dozwolone przez prawo, zawsze niezwłocznie poinformujemy Cię o powodzie odmowy. Masz prawo do złożenia reklamacji. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania tak szybko, jak to możliwe.

Jakie prawa przysługują Ci jako osobie zainteresowanej lub wnioskodawcy w H&P GmbH w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Szczegóły znajdziesz w odpowiednich przepisach Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (art. 15-21).

Twoje prawo do dostępu, informacji i poprawiania
Możesz zażądać informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje dane nie są już aktualne, możesz poprosić o ich poprawienie, uzupełnienie lub usunięcie. Jeśli przekazaliśmy Twoje dane osobom trzecim, poinformujemy te osoby trzecie o Twojej korekcie – jeśli będzie to wymagane przez prawo.

Twoje prawo do usunięcia danych osobowych:
Możesz żądać niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych z następujących powodów:

 • gdy Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane
 • jeżeli cofniesz zgodę i nie będzie innej podstawy prawnej
 • jeżeli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania
 • jesli nie istnieją nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania i Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z wymogów prawnych

Należy pamiętać, że prawo do usunięcia danych zależy od tego, czy istnieje uzasadniony powód wymagający przetwarzania danych.

Twoje prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych:
Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych z jednego z następujących powodów:

 • jeżeli kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, a my mieliśmy okazję sprawdzić ich prawidłowość
 • jeśli przetwarzanie nie odbywa się zgodnie z prawem, a zamiast usunięcia żądasz ograniczenia wykorzystania
 • jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych do celów przetwarzania, ale Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
 • jeżeli złożyłeś sprzeciw, o ile nie jest jeszcze jasne, czy Twoje interesy są nadrzędne wobec nich

Twoje prawo do sprzeciwu:
Możemy przetwarzać Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes lub w interesie publicznym. W takich przypadkach masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Prosimy o zapoznanie się z odrębną informacją dotyczącą prawa do sprzeciwu.

Twoje prawo do skargi:
W indywidualnych przypadkach może się zdarzyć, że nie będziesz usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią na Twoją skargę. Masz wówczas prawo złożyć skargę do inspektora ochrony danych w H & P GmbH oraz do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Twoje prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać dane osobowe, które nam przekazałeś, w formacie możliwym do przeniesienia.

Czy masz obowiązek udostępnić firmie H&P GmbH określone dane osobowe?
W ramach naszych relacji biznesowych potrzebujemy od Ciebie następujących danych osobowych:

 • Dane potrzebne do nawiązania i prowadzenia relacji biznesowej
 • Dane niezbędne do wypełnienia powiązanych zobowiązań umownych
 • Dane, do których gromadzenia jesteśmy prawnie zobowiązani

Bez tych danych osobowych z reguły nie jesteśmy w stanie zawrzeć ani wykonać umowy z Tobą.

Gromadzone i rejestrowane są Twoje imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, narodowość, wykształcenie zawodowe, CV, adres i dane identyfikacyjne. Jeżeli w trakcie naszych stosunków handlowych zajdą możliwe zmiany, mają Państwo obowiązek niezwłocznie nas o tym poinformować.

Jeśli nie dostarczysz nam niezbędnych informacji i dokumentów, nie możemy rozpocząć ani kontynuować relacji biznesowej, której szukasz.

Dlaczego automatycznie przetwarzamy dane osobowe?
Przetwarzamy niektóre Twoje dane automatycznie w celu oceny niektórych aspektów osobistych i utworzenia profilu.

Poprzez profilowanie ukierunkowane chcemy przedstawiać Ci wyłącznie oferty dostosowane do Twoich potrzeb.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Nie przechowujemy Twoich danych dłużej, niż jest to konieczne do poszczególnych celów przetwarzania.

Jeżeli dane nie są już potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, będą regularnie usuwane, chyba że ich (ograniczone) przechowywanie będzie nadal konieczne. Przyczyny tego mogą być na przykład następujące:

 • Wypełnianie obowiązków handlowych i podatkowych. W szczególności należy wymienić Kodeks handlowy, Ordynację podatkową i Federalne prawo pracy. Określone tam okresy przechowywania i dokumentacji wynoszą do dziesięciu lat.
 • Uzyskanie dowodów na potrzeby sporów prawnych w ustawowym terminie przedawnienia
 • Cywilne okresy przedawnienia mogą wynosić do 30 lat, choć zwykły termin przedawnienia wynosi trzy lata.

Prawo do sprzeciwu w indywidualnych przypadkach:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Warunkiem jest to, że przetwarzanie danych odbywa się w interesie publicznym lub na podstawie równowagi interesów. Dotyczy to również tworzenia profili.

W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych. Chyba że wykażemy istotne, uzasadnione powody przetwarzania tych danych, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami. Lub Twoje dane osobowe są wykorzystywane w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Sprzeciw można zgłosić w formie nieformalnej i w miarę możliwości kierować na adres:
H&P GmbH
Straße des Friedens 29
02977 Hoyerswerda
E-mail: datenschutz@hp-schweissen.de

Ochrona danych na naszej stronie internetowej, cel gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania danych:

Przedmiotem działalności firmy jest tymczasowe zatrudnienie pracowników

Standardowe terminy usunięcia danych:
Ze względu na przepisy prawne obowiązują różne obowiązki i okresy przechowywania. Po upływie tych okresów odpowiednie dane będą rutynowo usuwane.

Planowane przekazanie danych do państw trzecich:
Nie planuje się przekazywania danych do krajow trzecich .

W zakresie technicznej i organizacyjnej realizacji naszej strony internetowej korzystamy z usług wybranych dostawców. Są oni umownie zobowiązani do przetwarzania otrzymanych danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W przeciwnym razie nie przekazujemy Twoich danych innym firmom.

Zgoda:
Być może wyraziłeś zgodę na przetwarzanie niektórych danych. W takim przypadku możemy również dokonywać przetwarzania danych objętego oświadczeniem zgody. Oczywiście, w każdej chwili możesz odwołać wyrażoną nam zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Oświadczenie o ochronie danych w związku z wykorzystaniem plików cookie

Co to są pliki cookie?
Pliki cookies to pliki tekstowe wysyłane do Twojego komputera w celu rozpoznania go podczas korzystania ze stron internetowych. H&P GmbH w niektórych obszarach swoich stron internetowych wykorzystuje pliki cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie ze stron i nadać im bardziej indywidualny charakter. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o przesyłaniu plików cookies lub odrzucała pliki cookies. Informacje na ten temat możesz uzyskać korzystając z funkcji pomocy swojej przeglądarki internetowej (np. Microsoft Internet Explorer lub Firefox), z której korzystasz podczas łączenia się z Internetem. Nasza strona internetowa wykorzystuje „sesyjne pliki cookie”. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Korzystanie z Map Google:
Firma H&P GmbH korzysta z usługi mapowej „Google Maps API” firmy Google Inc. w celu wyświetlania lokalizacji na interaktywnej mapie. Oznacza to, że informacje o korzystaniu przez Ciebie z witryny internetowej, w tym adres IP, są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane.

W ramach własnego oświadczenia o ochronie danych Google zobowiązuje się nie przekazywać żadnych informacji osobom trzecim, ale dopuszcza od tego wyjątki. Zgromadzone w ten sposób dane mogą zatem być przekazywane podmiotom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo obowiązujące w USA lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają dane na zlecenie Google. Z polityką prywatności Google zapoznacie się tu : http://www.google.com/policies/privacy/.

Masz możliwość wyłączenia usługi mapowej i uniemożliwienia przesyłania danych do Google. Aby to zrobić, wyłącz JavaScript w swojej przeglądarce.

Inne linki do dostawców zewnętrznych:
Jeśli istnieją linki do stron internetowych innych dostawców, niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie ma zastosowania do ich treści. To, jakie dane mogą gromadzić operatorzy tych stron, pozostaje poza wiedzą i kontrolą H & P GmbH. Informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych na danej stronie.

Cel Twoich danych:
Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim je nam przekazałeś lub na który wyraziłeś zgodę. Zbieranie lub przekazywanie do instytucji rządowych, firm prywatnych i organów odbywa się wyłącznie w ramach obowiązkowych krajowych przepisów prawnych. H&P GmbH – Pracownicy zobowiązani są do zachowania poufności i tajemnicy danych.

Stan na dzien: 14.01.2019

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z Google Analytics
Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci udostępnianej przez Google Ireland Limited. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych w tej witrynie znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią, wówczas przetwarzanie danych w Google Analytics odbywa się przez Google LLC. Google LLC i Google Ireland Limited zwane są dalej „Google”.

Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe zapisywane na komputerze osoby odwiedzającej witrynę i umożliwiające analizę sposobu, w jaki osoba odwiedzająca witrynę korzysta z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny przez osobę odwiedzającą witrynę (w tym skrócony adres IP) są z reguły przesyłane na serwer Google i tam przechowywane.

Na tej stronie internetowej używana jest wyłącznie usługa Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. To rozszerzenie zapewnia anonimizację adresu IP poprzez jego skrócenie i wyklucza jakiekolwiek bezpośrednie odniesienia osobiste. Poprzez rozszerzenie adres IP Google jest wcześniej skracany w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesyłany przez odpowiednią przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

W imieniu operatora witryny Google będzie wykorzystywać wygenerowane informacje do oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadniony interes w przetwarzaniu danych polega na optymalizacji tej strony internetowej, analizie korzystania z niej i dostosowaniu treści. Interesy użytkowników są wystarczająco chronione poprzez pseudonimizację.

Google spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada certyfikat tzw. Tarczy Prywatności (wpis tutaj) i gwarantuje na tej podstawie odpowiedni stopień ochrony danych. Dane przesłane i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. identyfikatorem użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po 50 miesiącach. Usunięcie danych, których okres przechowywania upłynął, następuje automatycznie raz w miesiącu.

Gromadzeniu przez Google Analytics można zapobiec, odwiedzając witrynę, dostosowując ustawienia plików cookie dla tej witryny. Można również w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu adresu IP oraz danych generowanych przez pliki cookie ze skutkiem na przyszłość. Odpowiednią wtyczkę do przeglądarki można pobrać i zainstalować, korzystając z poniższego łącza internetowego: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Osoba odwiedzająca witrynę może uniemożliwić Google Analytics rejestrowanie danych w tej witrynie, klikając poniższy link. Plik cookie rezygnacji jest ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, ustawień i możliwości sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych a także w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://policies.google.com/privacy) sowie in den Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA
Aby chronić Twoje żądania przesyłane za pośrednictwem formularzy internetowych, korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google LLC (Google). Zapytanie służy do rozróżnienia, czy wpisu dokonał człowiek, czy też nieprawidłowo, w wyniku zautomatyzowanego, maszynowego przetwarzania. Zapytanie obejmuje przesłanie do Google adresu IP oraz wszelkich innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA. W tym celu Twoje dane zostaną przesłane do Google i tam wykorzystane. Jednakże Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez Ciebie z tej usługi. Adres IP przesyłany przez Twoją przeglądarkę w ramach reCaptcha nie jest łączony z innymi danymi Google. Do tych danych mają zastosowanie różne polityki prywatności Google. Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Google znajdzie Pan pod tym adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de